Google Partner

Brak produktów w koszyku.

Regulamin sklepu

ROZDZIAŁ I – DEFINICJE:

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedający – Pan Artur Kosiński prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod adresem: ul. Mikołaja Kopernika 12A/6, 11-040 Dobre Miasto, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, organ dokonujący wpisu do CEiDG: Urząd Miasta Olsztyn, adres do korespondencji: ul. Kopernika 8 lok. 1, 11-040 Dobre Miasto, NIP: 7393537805, REGON 281449676, e-mail: biuro@arturkosinski.pl;
 2. Sklep internetowy – platforma internetowa prowadzona przez Sprzedającego w j. polskim pod adresem URL: https://sklep.arturkosinski.pl/ umożliwiająca zawieranie Umów sprzedaży Produktów;
 3. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych (co obejmuje także osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;
 4. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony Sklepu internetowego;
 5. Produkt – kursy audio, kursy video, e-booki dostępne w wersji elektronicznej (cyfrowej) niezapisanej na nośniku materialnym (tj. niezapisane np. na płycie CD, DVD) oraz inne produkty w wersji elektronicznej oferowane do sprzedaży detalicznej;
 6. Strona Produktu – pojedyncza podstrona Sklepu internetowego, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Produktu, w tym także informacje na temat funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środków ich ochrony oraz mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem;
 7. Cena – cena brutto za wybrany przez Użytkownika Produkt oferowany w Sklepie internetowym;
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wskazujące wybrany przez Zamawiającego Produkt lub zestaw Produktów, złożone zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 9. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 10. Umowa – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym z wykorzystaniem Sklepu internetowego, tj. zawierana za pomocą środków porozumiewania się na odległość;
 11. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22 (1) Kodeksu cywilnego;
 12. Konsument-Przedsiębiorca – osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca Umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 13. Konto – narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, które po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła umożliwia Użytkownikowi m.in. śledzenie na stronie Sklepu internetowego etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, zmianę Hasła, itp.;
 14. Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta;
 15. Hasło – ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zamawiającego;
 16. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740. z późn. zm.);
 17. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 287.);
 18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 344.);
 19. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2070. z późn. zm.);
 20. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

ROZDZIAŁ II – POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 1. Złożenie Zamówienia na Produkty oferowane w Sklepie internetowym oraz realizacja Umowy sprzedaży, odbywają się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Informacje podane w Sklepie internetowym (w szczególności dotyczące Cen) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za sposób użycia treści oraz ewentualnych wniosków sformułowanych przez Użytkownika po skorzystaniu z zakupionych Produktów.
 5. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego przez Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.
 6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem:
  a. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu (np. tablet, czy smartfon);
  b. dostęp do Internetu;
  c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna, albo dowolny system operacyjny w który wyposażony jest tablet lub smartfon;
  d. aktywne konto e-mail.
 7. Bezpośredni kontakt ze Sprzedającym jest możliwy mailowo lub korzystając z formularza kontaktowego udostępnionego w Sklepie internetowym w zakładce Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz w Sklepie internetowym w zakładce Kontakt. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.
 8. Sprzedający informuje, że Sprzedający informuje, że nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk.

ROZDZIAŁ III – USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom zwieranie Umów sprzedaży w Sklepie internetowym, w szczególności z wykorzystanie Konta oraz usługi przypomnienia Hasła do Konta. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.
 2. Rejestracja Konta jest bezpłatna i dobrowolna. Użytkownik po rejestracji otrzymuje pierwsze automatycznie wygenerowane Hasło dostępowe do Konta, i proszony jest o jego zmianę na indywidualnie ustalone Hasło podczas pierwszego logowania do Konta. Login i Hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedającemu.  Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Sklepie internetowym. Konto jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym Loginu i Hasła. Użytkownik kontaktując się ze Sprzedającym może w każdej chwili zrezygnować z Konta.
 3. Usługa przypomnienia Hasła do Konta polega na umożliwieniu Użytkownikowi, który dokonał rejestracji Konta przesłania na wskazany podczas rejestracji Konta adres e-mail linka, który umożliwi Użytkownikowi zmianę dotychczasowe zapomnianego Hasła poprzez utworzenie nowego Hasła.
 4. Użytkownicy nie mogą zamieszczać, ani udostępniać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.
 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego w zakresie Konta zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie nieodpłatnie wypowiedzieć tę umowę. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 6. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
  a. sposób korzystania z usług przez Użytkownika jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego,
  b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  c. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Zamawiającego lub związanej z nimi działalności,
  d. Zamawiający lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  e. Zamawiający lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,
  f. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 7. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Sklepu internetowego. W przypadku, gdy usługi oferowane przez Sprzedającego wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@arturkosinski.pl Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych, kontaktowego nr tel. lub e-mail oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.
 8. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Sprzedającego rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego drogą mailową.

ROZDZIAŁ IV – ZAMÓWIENIE PODUKTU I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY: 

 1. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:
  a. dokonanie wyboru Produktu, który ma być zakupiony, a następnie kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
  b. po wyborze Produktów, kliknięcie w ikonkę Koszyka w prawej części Sklepu internetowego i przycisk „Zamówienie”;
  c. następnie należy kliknąć w przycisk „Przejdź do płatności”, podać swoje dane osobowe wskazane w formularzu Zamówienia, wybrać metodę płatności oraz potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem, ewentualnie wpisać uwagi skierowane do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole, na tym etapie możliwe jest także utworzenie Konta,
  d. w celu zakończenia składania Zamówienia należy kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 3. Wysłanie Zamówienia przez Zamawiającego stanowi ofertę Zamawiającego złożoną Sprzedającemu co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.  
 4. Zamawiający otrzymuje od Sprzedającego na wskazany przez Zamawiającego w Zamówieniu adres poczty e-mail:
  a. potwierdzenie otrzymania Zamówienia tj. automatycznie generowaną wiadomość mailową z informacją o otrzymaniu Zamówienia, zawierającą także numer i datę Zamówienia, dane Zamawiającego, opis Produktu (lub odnośnik do opisu na Stronie Produktu w Sklepie internetowym), Cenę i inne informacje dot. Zamówienia;
  b. potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, tj. wiadomość mailową z informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży wysyłane jest po otrzymaniu informacji z wybranego przez Zamawiającego systemu płatności elektronicznych o dokonaniu zapłaty Ceny. Z chwilą otrzymania ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zawierana jest w j. polskim.
 5. Składając Zamówienie Zamawiający potwierdza, iż wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia z Umowy sprzedaży Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, co tym samym dla Konsumenta oznacza, iż utraci on prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
 6. Do momentu kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” Użytkownik może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór Produktów lub przerwać proces zamawiania i zrezygnować z Zamówienia. Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia.
 7. Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres posiadania Konta, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający, po zalogowaniu do Konta, ma dostęp do wszystkim swoich Umów sprzedaży zawartych poprzez stronę Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określony w zdaniu pierwszym. W razie braku Konta treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od zawarcia Umowy sprzedaży.
 8. Całkowity koszt zakupu Produktów widoczny jest dla Zamawiającego podczas składania Zamówienia, w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia oraz w zakładce „Moje konto” po zalogowaniu się do Konta. Obciążenie Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu jego wyraźnej zgody.

ROZDZIAŁ V- FORMY PŁATNOŚCI, REALIZACJA ZAMÓWIENIA:

 1. Dostępnymi w Sklepie internetowym formami płatności są:
  a. przedpłata za pomocą systemu płatności elektronicznych poprzez system Przelewy24, także przy użyciu kodu BLIK i karty kredytowej (obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro).
  b. przedpłata za pomocą systemu płatności elektronicznych poprzez system PayPal, także przy użyciu karty kredytowej (obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro).
 2. Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Zamawiający dokonujący płatności za Zamówienie zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego. Po zalogowaniu się, otrzymuje on gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Sprzedającego. Po zaakceptowaniu przelewu/wpisaniu kodu BLIK i akceptacji przelewu w swoim banku transakcyjnym, Zamawiający zostaje z powrotem przekierowany do Sklepu internetowego.
 3. Płatności za pomocą systemu Przelewy24 obsługuje spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, przy ul. Kanclerskiej 15, krajowa instytucja płatnicza, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym. Dane osobowe Zamawiającego przekazywane są za pomocą systemu płatności elektronicznych spółce PayPro S.A., która jest ich administratorem danych osobowych.
 4. Płatności za pomocą systemu Paypal obsługuje spółka PayPal (Europe) Sàrl & Cie, SCA, wpisaną do rejestru za numerem R.C.S. Luxembourg B 118 349, z siedzibą przy 22-24 Boulevard Royal, L-2449, piąte piętro, Luksemburg. Dane osobowe Zamawiającego przekazywane są za pomocą systemu płatności elektronicznych spółce PayPro PayPal (Europe) Sàrl & Cie, SCA, która jest ich administratorem danych osobowych.
 5. Zamówienia nie opłacone w terminie 7 Dni roboczych od zawarcia Umowy sprzedaży są anulowane.
 6. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.
 7. W terminie do 1 h roboczych po uregulowaniu Ceny za Produkt tj. po uzyskaniu przez Sprzedającego informacji z systemu płatności elektronicznych o pozytywnej autoryzacji płatności, Zamawiający otrzymuje drogą mailową link do Produktu umożliwiający mu pobranie wersji elektronicznej Produktu.
 8. Na każdy sprzedany Produkt wystawiana jest faktura VAT, która przesyłana jest drogą mailową w postaci pliku w formacie .pdf na wskazany podczas składania Zamówienia adres e-mail, na co niniejszym Zamawiający wyraża zgodę zgodnie z art. 106n ust. 1. ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t. jedn. Dz. U. 2018, poz. 2174 z późn. zm.). Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia i zawartej Umowy sprzedaży.
 9. Sprzedający zobowiązuje się do udostępniania Produktów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Produktów w Sklepie internetowym.

ROZDZIAŁ VI –  REKLAMACJE:

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Produktu (elektronicznych treści cyfrowych) zgodnie z zasadami odpowiedzialności z tytułu rękojmi wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 576 Kodeksu cywilnego. Jeżeli nabywcą Produktu nie jest Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku stwierdzenia wad Produktu (np. brak linku umożliwiającego dostęp do Produktu, brak treści w wysłanym do Zamawiającego mailu po wpływie Ceny za Zamówienie, brak otrzymania linka do Produktu), Zamawiający może złożyć reklamację do Sprzedającego z tytułu rękojmi przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: biuro@arturkosinski.pl
 3. Zamawiający, składając reklamację do Sprzedającego proszony jest w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Produktu i żądania reklamacyjnego z tytułu rękojmi (naprawa lub wymiana na nowy, obniżenie Ceny, odstąpienie od Umowy sprzedaży w razie istotnej wady Produktu).
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego droga mailową na wskazany przez Zamawiającego adres email.
 5. Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823).W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 10, 10-540 Olsztyn https://ih.olsztyn.pl/index.php/kontakt/ email: olsztyn@ih.olsztyn.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie uokik.gov.plw zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający wskazuje, że uprawnienia opisane w niniejszym ustępie 5. nie przysługują Zamawiającemu, który jest Konsumentem – Przedsiębiorcą.

ROZDZIAŁ VII – DANE OSOBOWE:

 1. Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym bez rejestracji Konta, i/lub rejestrując Konto, i/lub kontaktując się ze Sprzedającym (mailowo lub za pomocą formularza kontaktowego), i/lub korzystając z pozostałych usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną dostępnych w Sklepie internetowym (przypomnienie Hasła do Konta) – przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, imię i nazwisko oraz wiek osoby badanej, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania ze Sklepu internetowego).
 2. W przypadku dokonania Zamówienia bez rejestracji Konta, i/lub kontaktu ze Sprzedającym, i/lub skorzystania z usługi przypomnienia Hasła do Konta – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie Umowy sprzedaży, i/lub podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży/umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, kontaktu z Użytkownikiem, na podstawie żądania Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). W przypadku rejestracji Konta – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. a)  Rozporządzenia RODO.
 3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane zostały pozyskane. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie podlegają profilowaniu.
 4. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych, w tym praw Użytkownika znajduje się w Polityce prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.

ROZDZIAŁ VIII – ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY:

 1. Zgodnie z art. 38. pkt. 13) Ustawy konsumenckiej, Sprzedający informuje, że Konsumentowi NIE PRZYSŁUGUJE prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

ROZDZIAŁ IX – POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzenia RODO, a w odniesieniu do Konsumentów i Konsumentów –Przedsiębiorców również Ustawy konsumenckiej.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający Konto otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.
 5. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami

Dobre Miasto, dnia 27 lipca 2021 roku

Moje konto
0